Leveringsvoorwaarden Voor Vakantieverblijven

Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 23 februari 2021 en zij treden in werking vanaf deze datum.

Deze leveringsvoorwaarden vakantieverblijven zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de Vekabo
ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreanten/gebruiker van een vakantieverblijf expliciet verwijst naar deze
Vekabo leveringsvoorwaarden Vakantieverblijven d.d. 23 februari 2021.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, e.d.;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of Stichting die het vakantieverblijf ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
d. verblijfsperiode: periode van tenminste één week en ten hoogste drie maanden in een kalenderjaar;
e. aansluitkosten: kosten voor de aansluiting van het vakantieverblijf op een reeds bestaand leidingennet;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het
vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een recreant een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de
betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de recreant een klacht melden bij Vekabo Nederland
(info@vekabo.nl). Vekabo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen
De eindverantwoordelijkheid voor de oplossing blijft liggen bij de Vekabo ondernemer.
h. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van
het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter
beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de overeengekomen verblijfsperiode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie,
folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige
elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren, waarbij de voorwaarden van
het nutsbedrijf leidend zijn, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving.
2. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde vakantieverblijf,
tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de
recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan
een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein en het vakantieverblijf in behoorlijke staat van
onderhoud verkeert.
2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te
graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q.
satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen,
tegelplateaus, aan- en bij bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het
vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere
bijbehorende kosten met uitzondering van de schoonmaakkosten en toeristenbelasting, tenzij van tevoren
anders is bekend gemaakt.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten
ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant
betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Prijswijziging bij overeenkomsten, die voor langer dan één maand worden aangegaan
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 heeft de ondernemer het recht ten hoogste één keer per jaar een
wijziging aan te brengen in het overeengekomen tarief. Het gewijzigde tarief wordt tenminste één maand voor
het einde van het kalenderjaar schriftelijk ter kennis van de recreant gebracht.
2. Bij een prijswijziging anders dan op grond van artikel 5 lid 2 kan de recreant de overeenkomst binnen 30 dagen
na bekendmaking opzeggen. Deze opzegging gaat in op de datum waarop het nieuwe tarief gaat gelden.

Artikel 7: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming
van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig
nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
meinachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk
overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te
maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan
zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer
het recht de recreant en zijn geinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering en tussentijdse beëindiging
1. De recreant is bevoegd de overeenkomst te annuleren
2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert en de overeenkomst een vakantieverblijf
voor een kortere periode dan één seizoen betreft, is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.
De schadeloosstelling bedraagt:
• bij annulering meer dan acht weken voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen acht weken tot zes voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen zes tot twee weken voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen twee weken voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten,
indien het vakantieverblijf door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van
de ondernemer
wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
4. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en een
maximum van € 75,00.

Artikel 9: Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer
gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en
verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden
en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg
zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het
gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door
een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.
Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de
kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de
voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of
niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van
redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet,
heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de
recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing
kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de
recreant het vakantieverblijf te ontruimen.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient
hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 14: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij
anders is overeengekomen.
2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en
met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer
is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het
vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel.

Artikel 15: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke benaming dan ook aan
anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij
afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 16: Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in
redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan,
kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden
gebracht.

Artikel 17: Ontbinding
1. Indien het gehuurde vakantieverblijf buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt
kan worden, hebben de ondernemer en de recreant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het
tenietgaan van het vakantieverblijf of het tijdelijk buiten gebruik zijn van het vakantieverblijf aan de ondernemer
is toe te rekenen kan de recreant schadevergoeding eisen.
2. Indien mogelijk kan de ondernemer de recreant een gelijkwaardig vervangend vakantieverblijf tegen een gelijke
prijs aanbieden. In dat geval kan de recreant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van het vervangende
vakantieverblijf.

Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend door het bestuur van Vekabo Nederland worden
aangebracht. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken
waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Uden, 23 februari 2021
Vekabo Nederland
KvK nr. 27176705